معرفی واحد امور بین الملل

712

کارشناس امور بین الملل: سحر محمدیان

سمت پیشین: کارشناس، مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی، معاونت بین اللملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

بین المللی سازی دانشگاه ها، هدفی است که تمامی موسسات آموزش عالی در جهان به دنبال آن هستند و دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

داشتن ارتباط با مراکز و دانشگاه های بین المللی، دانشگاه را در مسیر پیشرفت علمی قرار خواهد داد و دانشگاه می تواند وارد رقابت با سایر مراکز شود.

واحد امور بین الملل مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با هدف شناساندن دانشگاه در مجامع ملی و بین المللی و برقراری روابط با دانشگاه های مختلف دنیا، در جهت رشد علمی و فرهنگی دانشگاه ایجاد شده است.
از مجموع 11 رأی

فاقد نظر