عملکرد دی و بهمن 96

419

بررسی بیش از 50 وبسایت آکادمیک و غیرآکادمیک داخلی و بین المللی (وبسایت های دانشگاهی بررسی شده بین المللی بر اساس رتبه بندی QS و داخلی بر اساس رتبه بندی ISC انتخاب شده اند)

طراحی دموی وبسایت انگلیسی دانشگاه

طراحی دموی وبسایت فارسی دانشگاه

طراحی دموی وبسایت انگلیسی برای معاونت ها

طراحی سربرگ اداری انگلیسی دانشگاه

ترجمه بیش 4600 واژه تا کنون

ویرایش بروشور انگلیسی دانشکده پرستاری و مامائی

ویرایش بروشور انگلیسی دانشکده دندانپزشکی

ویرایش و ارائه پیشنهادات در خصوص کلیپ انگلیسی معرفی دانشگاه

ترجمه رزومه معاون آموزشی دانشگاه به انگلیسی

ویرایش رزومه فارسی رئیس دانشگاه

ترجمه رزومه رئیس دانشگاه به انگلیسی
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر