راه اندازی پنل خبری داخلی جهت همکاران

345

راه اندازی پنل خبری داخلی جهت همکاران

پیشنهاد دهنده: مجید پورخیاط

با راه اندازی این پنل خبری می توان اخبار حوزه کارکنان را جهت تسهیل امور فرهنگی و رفاهی و فنی بارگذاری گردد .
فاقد نظر