معرفی همکاران واحدها

252


سمیرا بختیاری

مسوول روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

یاسر خسروشاه

مسوول روابط عمومی معاونت پژوهشی
فاقد نظر