کتابچه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی

498

در راستای روند بین المللی سازی آموزش عالی که امروزه بیش از پیش مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته است، تدوین و تهیه کتابچه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی برای ارائه به همکاران بین المللی بالقوه ی دانشگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تدوین این کتابچه پس از اتمام گردآوری اطلاعات مورد نیاز که اکنون در حال انجام است، آغاز می گردد.

پیشنهاد دهنده ی تدوین کتابچه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی: سحر محمدیان

زمان ثبت پیشنهاد: 96/12/02
فاقد نظر