تاریخ نگاری دانشگاه

434

پیشنهاد دهنده: سحر محمدیان، واحد امور بین الملل، مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

تاریخ پیشنهاد: 28/1/1397

به منظور تنوع بخشیدن به نوع اخبار و محتوایی که از طریق مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه تولید می شود، و همچنین با هدف ثبت تاریخ دانشگاه، پیشنهاد می شود هر چه زودتر انجام"تاریخ شفاهی دانشگاه" در دستور کار قرار گیرد. 

روند کار می تواند بدین صورت باشد که هر هفته با یکی از مسئولین دانشگاه که در حوزه مسئولیت خود پیشکسوت بوده اند یا اگر چنین مسئولانی در دست نیستند، مسئولانی که تقریبا از ابتدای پایه گذاری دانشگاه حضور داشته اند، مصاحبه هایی صورت بگیرد، تا خواننده ضمن آشنایی با نحوه به وجود آمدن بخش های مختلف در دانشگاه، با شخص یا اشخاصی که در انجام آن بیشترین تاثیرگذاری را داشته اند نیز آشنا شود. 
فاقد نظر