مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

1069
 

تقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سروکار دارد، نیازمند ارائه‌ تصویرِ روشنی از خود نزد آن است؛ روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراریِ ارتباطاتِ مؤثر و هدفمند با گروه‌هایی که با آن در ارتباطند انجام می‌دهد. روابط عمومی، روبه‌رو شدنِ سازمان با مخاطبانش، از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباریست که به منافعِ مشترک آنها مربوط است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پُلی است میان دانشگاه و مخاطبان آن که شامل دانشجویان، مراجعین بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، اساتید و پژوهشگران، نهاد ها و سازمان های دولتی و خصوصی و ... می باشد و هدف آن ایجاد ارتباط و تفاهم هر چه بهتر بین دانشگاه و آن مخاطبان است.


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر