علی سنایی

1289

[نام و نام خانوادگی : علی سنایی ]

تلفن تماس:3151داخلی 1186

 

ساکن : [بجنورد] –

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –بجنورد –مدیریت روابط عمومی
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر