مهندس مجید پورخیاط

698

[نام و نام خانوادگی : مجید پورخیاط ]

تلفن تماس:3151داخلی 1148

ایمیل : Majid.pourkhayat1393@gmail.com

ساکن : [بجنورد] –

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –بجنورد –مدیریت آماروفناوری اطلاعات
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر